27 września 2017 kancelaria

Odszkodowanie za internowanie

W dniu 22 września na portalu Wirtualna Polska pojawił się artykuł pod tytułem „Sąd przyznał Rokicie 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia za internowanie. Posypią się pozwy?

W treści artykułu brak bliższych informacji o podstawie prawnej przyznania powyższej kwoty. Z jego treści można jednak wnioskować, że podstawę stanowiły przepisy ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 1991 Nr 34, poz. 149 ze zm), czyli tzw. ustawy lutowej.

Wyrokiem z dnia 1 marca 2011 roku (sygn. P 21/09) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ustawy lutowej jest niezgodny z Konstytucją. Za niezgodny z Konstytucją został więc uznany przepis ograniczający wysokości świadczenia z ustawy lutowej do 25.000 zł.

W dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższy wielokrotnie (np. wyrok z 26 września 2011 roku, sygn. akt II KO 51/11, wyrok z 6 czerwca 2013 roku, sygn. akt III KO 15/13) zasadnie zauważał, że uznania niekonstytucyjności wymienionych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy lutowej nie oznacza konieczności niejako automatycznego wznowienia postępowania we wszystkich sprawach, w których były one podstawą rozstrzygnięcia co do roszczeń w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za represje związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Stwierdził to też sam Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazanego wyżej wyroku z dnia 1 marca 2011 roku, gdzie podniósł, że jego orzeczenie „Dla innych spraw rozstrzygniętych już na podstawie art. 8 ust. 1 znowelizowanej ustawy lutowej (i na analogicznych zasadach art. 11 ustawy lutowej) wyrok Trybunału oznacza możliwość wznowienia postępowania – pod warunkiem, że przy rozstrzyganiu tych spraw zastosowanie znalazły art. 8 ust. 1a i art. 8 ust. 1d ustawy lutowej. Dotyczy to więc sytuacji: 1) w których żądania wniosków i poniesiona szkoda i krzywda przekraczały przewidziane w ustawie 25 000 zł; 2) gdy sąd nie przyznał odszkodowania lub zadośćuczynienia w oparciu o wcześniejsze jego uzyskanie na podstawie innego tytułu wymienionego w ustawie.”

W związku z powyższym w wielu wypadkach, w których na podstawie ustawy lutowej zasądzono kwotę 25.000 zł można występować o wznowienie postępowania, by po jego wznowieniu otrzymać świadczenie w znacznie wyższej wysokości.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu (zgodnie z art. 545 § 2 k.p.k. wniosek o wznowienie postępowanie musi zostać podpisany przez adwokata lub inny wskazany w przepisie podmiot).

, , ,