Our Work

Osoby Fizyczne

Rodzaje Spraw



To w szczególności:

 • umowy (przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy),
 • sprawy związane z własnością i inne sprawy rzeczowe (m. in. zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, sprawy o wydanie rzeczy),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, renty w tym ich waloryzacja, wypadki komunikacyjne (z tytułu obrażeń ciała, śmierci osoby bliskiej),
 • spadki (m. in. testamenty, zachowek, działy spadku).

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (w szczególności apelacje, skargi kasacyjne), umowy,wezwania,
 • reprezentujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi,
 • prowadzimy negocjacje.


To w szczególności:

 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie),
 • regulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozwód i separacja,
 • alimenty.

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (w szczególności pozwy, wnioski, apelacje), umowy,wezwania,
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami,
 • prowadzimy negocjacje.


To w szczególności:

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • mobbing,
 • odwołania od kar porządkowych,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o wynagrodzenie za nadgodziny,
 • sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
 • ekwiwalent za urlop,
 • ekwiwalent za odzież roboczą.

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe, umowy, wezwania,
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami,
 • prowadzimy negocjacje.


Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszeniewierzytelności),
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami (postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanieupadłościowe),
 • pomoc dla dłużnika lub wierzyciela.


 • k.k., k.k.s., ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
 • zażalenia, apelacje, kasacje.


 • reprezentacja przed organami administracji, SKO, WSA, NSA,
 • wnioski, odwołania, skargi, skargi kasacyjne.


 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, pism przygotowawczych, apelacji, skarg kasacyjnych,
 • negocjacje,
 • strategie procesowe.


Our Work