Our Work

Przedsiębiorcy

Obsługa Przedsiębiorców

Oferujemy stałą obsługę przedsiębiorców jak i podejmujemy się świadczenia pomocy incydentalnej. Obsługa prawna obejmuje doradztwo z zakresu:W szczególności:

 • umowy (przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy),
 • sprawy związane z własnością i inne sprawy rzeczowe (m. in. zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, sprawy o wydanie rzeczy),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, renty, w tym wypadki komunikacyjne.W szczególności:

 • sporządzanie umów spółek, ich rejestracja,
 • pomoc w wyborze formy prawnej działalności,
 • przekształcenia spółek,
 • przygotowanie walnego zgromadzenia wspólników.W szczególności:

 • umowy licencyjne,
 • roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.W szczególności:

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • mobbing,
 • sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy.W szczególności:

 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • plany restrukturyzacyjne.W szczególności:

 • k.k., k.k.s.,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
 • zażalenia, apelacje, kasacje.W szczególności:

 • reprezentacja przed organami, SKO, WSA, NSA,
 • odwołania, skargi, skargi kasacyjne.W szczególności:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • pozwy, wnioski, zażalenia, pisma przygotowawcze, apelacje, skargi kasacyjne,
 • porady prawne,
 • negocjacje,
 • strategie procesowe.


Our Work