Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Usługi

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

1. Rodzaje SprawTo w szczególności:

 • umowy (przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy),
 • sprawy związane z własnością i inne sprawy rzeczowe (m. in. zniesienie współwłasności, rozliczenienakładów, sprawy o wydanie rzeczy),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, renty w tym ich waloryzacja, wypadki komunikacyjne (z tytułu obrażeńciała, śmierci osoby bliskiej),
 • spadki (m. in. testamenty, zachowek, działy spadku).

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (w szczególności apelacje, skargi kasacyjne), umowy,wezwania,
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami,
 • prowadzimy negocjacje.


To w szczególności:

 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie),
 • regulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozwód i separacja,
 • alimenty.

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (w szczególności pozwy, wnioski, apelacje), umowy,wezwania,
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami,
 • prowadzimy negocjacje.


To w szczególności:

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • mobbing,
 • odwołania od kar porządkowych,
 • sprawy o nawiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o wynagrodzenie za nadgodziny,
 • sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
 • ekwiwalent za urlop,
 • ekwiwalent za odzież roboczą.

Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe, umowy, wezwania,
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami,
 • prowadzimy negocjacje.


Co robimy:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe (wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszeniewierzytelności),
 • reprezentujemy przed sądem i innymi organami (postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanieupadłościowe),
 • pomoc dla dłużnika lub wierzyciela.


 • k.k., k.k.s., ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
 • zażalenia, apelacje, kasacje.


 • reprezentacja przed organami administracji, SKO, WSA, NSA,
 • wnioski, odwołania, skargi, skargi kasacyjne.


 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, pism przygotowawczych, apelacji, skarg kasacyjnych,
 • negocjacje,
 • strategie procesowe.


2. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii zależy od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie nakładu pracy.

Podstawą określenia wynagrodzenia jest krotność stawki minimalnej określanej według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. poz. 1800 z późn.zm.).

Wynagrodzenie za poradę prawną ustalane jest przed jej udzieleniem. Istnieje również możliwość ustalenia części wynagrodzenia jako tzw. success fee, tj. wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy.

Przedsiębiorcy

1. Obsługa Przedsiębiorców

Oferujemy stałą obsługę przedsiębiorców jak i podejmujemy się świadczenia pomocy incydentalnej. Obsługa prawna obejmuje doradztwo z zakresu:W szczególności:

 • umowy (przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy),
 • sprawy związane z własnością i inne sprawy rzeczowe (m. in. zniesienie współwłasności, rozliczenienakładów, sprawy o wydanie rzeczy),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, renty, w tym wypadki komunikacyjne.W szczególności:

 • sporządzanie umów spółek, ich rejestracja,
 • pomoc w wyborze formy prawnej działalności,
 • przekształcenia spółek,
 • przygotowanie zgromadzenia wspólników.W szczególności:

 • umowy licencyjne,
 • roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.W szczególności:

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • mobbing,
 • sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy.W szczególności:

 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • plany restrukturyzacyjne.W szczególności:

 • k.k., k.k.s.,
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
 • zażalenia, apelacje, kasacje.W szczególności:

 • reprezentacja przed organami, SKO, WSA, NSA,
 • odwołania, skargi, skargi kasacyjne.W szczególności:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • pozwy, wnioski, zażalenia, pisma przygotowawcze, apelacje, skargi kasacyjne,
 • porady prawne,
 • negocjacje,
 • strategie procesowe.


2. Wynagrodzenie

Oferujemy dopasowanie wynagrodzenia Kancelarii do potrzeb Klienta (stawka godzinowa, stały ryczałt miesięczny i inne).

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, notariuszami, co pozwala świadczyć kompleksową obsługę przedsiębiorcy.

Obsługa prawna może dotyczyć spraw procesowych albo wyłącznie prawa materialnego.